بیشتر از یک ماه

در این زندگی از همه چیز میتوان چشم پوشید چشم پوشیدن فریبنده‌ترین طریقه‌ی از دست دادن است

جدیدترین نظرات