بیشتر از یک ماه

Be yourself! People don't have to like you and you don't have to care. خودت باش ! آدمها مجبور نيستن ازت خوششون بياد . تو هم مجبور نيستى اهميت بدى. 😇✋🏼

جدیدترین نظرات