بیشتر از یک ماه

دانشم قد ندهد فلسفه ی چشم تو چیست ؟ که چنین مات مرا پاک زمین گیر تو کرد

جدیدترین نظرات