بیشتر از یک ماه

وقتی چشمام رو تار میکنم خیلی چیزارو واضح میبینم مثل واضح بودن تصویر تار ...

جدیدترین نظرات