بیشتر از یک ماه

من شدم جامِ شراب و تو مسلمان شده اي . . .

جدیدترین نظرات