بیشتر از یک ماه

Beauty begins when you decide to be yourself. «coco chanel» زیبایی از زمانی آغاز می شود كه تصمیم گرفتی خودت باشی. «كوكو شنل»

جدیدترین نظرات