بیشتر از یک ماه

تو چه دانی که پس هر نگاه ساده ی من چه جنونی، چه نیازی، چه غمیست ...

جدیدترین نظرات