بیشتر از یک ماه

Be more concerned with your character than your reputation your character is what you really are your reputation is merely what other 's think of you. بيشتر از اينكه نگران شهرتت باشى، نگران شخصيتت باش. شخصيت تو اون چيزيه كه واقعا هستى، اما شهرتت چيزيه كه ديگران در مورد تو فكر ميكنن.

جدیدترین نظرات