بیشتر از یک ماه

Style has a great influence on the personality of each person, and the dress is a means to protect his personality استایل تاثیر زیادی بر روی شخصیت هر فرد دارد،و لباس وسیله ای برای محافظت از شخصیت او است.

جدیدترین نظرات