بیشتر از یک ماه

"Style is very personal. It has nothing to do with fashion. Fashion is over quickly. Style is forever" استایل خیلی شخصی است و به مد ارتباطی ندارد. مد سریع و گذرا و استایل جاودانه و همیشگی است.

جدیدترین نظرات