بیشتر از یک ماه

دوری....... و دارم روی ماه را می بوسم....! حواست به آسمان باشد...!

جدیدترین نظرات