بیشتر از یک ماه

" Style is a way to say who you are without having to speak "

جدیدترین نظرات