بیشتر از یک ماه

کاش می دیدم ،چیست آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاریست

جدیدترین نظرات