بیشتر از یک ماه

I don't care what people think of me unless they think I'm awesome in which case, they are. ‏برام مهم نیست دیگران درباره ام چه فکری میکنند مگر اینکه فکر کنند عالیم که در اینصورت حق با اوناست.

جدیدترین نظرات