بیشتر از یک ماه

همه چيز را كه نبايد گفت همه چيز را نبايد فرياد زد گاهي سكوت كه ميكني انگار همه چيز را گفته اي رساتر از وقتي كه واقعا به زبان آورده اي! من عشق را بي صدا فرياد ميزنم ...

جدیدترین نظرات